ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Center for Medical Excellent
Chiang Mai University
menu
call 053 - 934710, 053 - 934700
     thai english   [th]
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
© 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช.
medical excellent center medical excellent center
© 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 110 ถนน อินทวโรรส ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200