ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Center for Medical Excellent
Chiang Mai University
menu
call 053 - 934710, 053 - 934700
     thai english   [th]
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารออนไลน์
การทำงานประจำให้ดี
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 3P, 3C-PDSA(DALI), CQI,12 กิจกรรมทบทวน
Unit-based Quality
มาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล&การประเมินระดับขั้นการพัฒนาด้วย scoring guide
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
กระบวนการดูแลมาตรฐาน HA
การประกันและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
การบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advance HA)
คำชี้แจงประกอบการใช้ HA Scoring 2011
เกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advance HA)
HA Essential
2P SAFETY
มาตราฐาน HA ฉบับใหม่
Effective Standart Implementation
Risk management through risk register
Review of Reviews
HA Standarts Edition 4
E2 & Utility management in hospital
หลุมพรางเรื่องยา
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
© 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช.
medical excellent center medical excellent center
© 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 110 ถนน อินทวโรรส ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200