แบบฟอร์มสมัครงาน

วัน:
     
เดือน:
     
ปี (พ.ศ.):

วัน:
     
เดือน:
     
ปี (พ.ศ.):
วัน:
     
เดือน:
     
ปี (พ.ศ.):
     ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชาที่ศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา เกรดเฉลี่ย
จาก ถึง
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
สถานที่ทำงาน ระยะเวลา ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจ้าง เหตุที่ออก
เริ่ม ถึง


วิจัย เอกสารประกอบการสอนหนังสือตำรา บทความ ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัด ระยะเวลาที่อบรม

การเข้าใจ:
การพูด:
การอ่าน:
การเขียน:

การเข้าใจ:
การพูด:
การอ่าน:
การเขียน:วัน:
     
เดือน:
     
ปี (พ.ศ.):

วัน:
     
เดือน:
     
ปี (พ.ศ.):