โปรแกรมสื่อสารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
 **Username & Password ใช้ตัวเดียวกับลงเวลาทำงาน**
กรุณาเปิดโดยใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox

หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรมกรุณาติดต่อที่คุณชัยธวัช
โทร 0613648976 ในเวลาราชการ