โปรแกรมสื่อสารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  
 **Username & Password ใช้ตัวเดียวกับลงเวลาทำงาน**
กรุณาเปิดโดยใช้ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox

หากมีปัญหาการใช้งานโปรแกรมกรุณาติดต่อที่คุณชัยธวัช
โทร 0613648976 ในเวลาราชการ
 ประกาศมาใหม่
   ประกาศเรื่อง กำหนดค่าตอบแทนแพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจ เจ้าหน้าที่บริการ สำหรับการตรวจDNA พิสูจน์บุคคล // 10 ตุลาคม 2561
   ประกาศเรื่อง กำหนดค่าตอบแทนแพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจ เจ้าหน้าที่บริการ สำหรับการตรวจDNA พิสูจน์บุคคล // 10 ตุลาคม 2561
   ประกาศเรื่อง กำหนดราคาค่าบริการตรวจ DNA พิสูจน์บุคคล // 10 ตุลาคม 2561
   ประกาศ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ // 26 กันยายน 2561
   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (เพ่ิมเติม) // 23 สิงหาคม 2561
   คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ // 23 สิงหาคม 2561
   ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าบริการและส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน // 14 สิงหาคม 2561
   ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติของแพทย์ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ // 03 สิงหาคม 2561
   ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เลข วร:25 // 19 กรกฎาคม 2561
   ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการส่งผู้ป่วยศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ // 17 กรกฎาคม 2561

[ Best View in Resolution 1024 x 768 ]