สมรรถนะหลักองค์กร

สมรรถนะหลักองค์กร

มีความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการองค์กรแบบคล่องตัว


มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


ไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไร