สมรรถนะหลักองค์กร

สมรรถนะหลักองค์กร

มีความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการองค์กรแบบคล่องตัว


มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


มีเทคโนโลยีการตรวจรักษาที่ซับซ้อน และผสมผสานศาสตร์การรักษา