บริหารงานบุคคล

คู่มือ/แนวปฎิบัติ

Job description การพยาบาล

สมรรถนะใช้ประเมิน

เจ้าพนักงานพัสดุ New

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี New

เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ New

ช่างไฟฟ้า New

นักกายภาพบำบัด New

นักกิจกรรมบำบัด New

นักเคมีรังสี New

นักเทคนิคการแพทย์ New

นักพัสดุ New

นักฟิสิกส์การแพทย์ New

นักเภสัชรังสี New

นักโภชนาการ New

นักรังสีการแพทย์ New

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ New

ผู้จัดการศูนย์ New

ผู้ช่วยทางการแพทย์ New

ผู้ช่วยเภสัชกร New

พนักงานการตลาด New

พนักงานเก็บเงิน New

พนักงานขับรถยนต์ New

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ New

พนักงานทรัพยากรบุคคล New

พนักงานธุรการ New

พนักงาน-นักวิชาการการเงินการบัญชี New

พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน) New

พนักงานบริหารงานทั่วไป New

พนักงานบริหารทั่วไป (นักพัฒนาคุณภาพ) New

พนักงานประชาสัมพันธ์ New

พนักงานเปล New

พนักงานโภชนาการ New

พนักงานเวชระเบียน New

พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ New

พยาบาลวิชาชีพ(วิจัย) New

พยาบาลวิชาชีพ New

แพทย์ New

แพทย์จีน-แพทย์แผนไทยประยุกต์ New

เภสัชกร New

วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ New