วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมตรฐานสากล

คณะแพทยศาสตร์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านบริการทางการแพทย์ และวิชาการ โดยสามารถชี้นำเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงปัญหาสุขภาพของประเทศ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

 

พันธกิจ

มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการ วิชาการ วิจัยและส่งเสริมพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์

 

ค่านิยม