วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักองค์กร

วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านบริการทางการแพทย์ และวิชาการ ในระดับมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ วิชาการ วิจัย และส่งเสริมพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์

 

ค่านิยม

สมรรถนะหลักองค์กร

มีความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการองค์กรแบบคล่องตัว

มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มีเทคโนโลยีการตรวจรักษาที่ซับซ้อน และผสมศาสตร์การรักษา