ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ผู้อำนวยการ


สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ

รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. พญ. สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ

รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่