ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ผู้อำนวยการ


สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ

รองผู้อำนวยการ


สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. พญ. สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ

รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน


สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. นพ. ธีรกร ธีรกิตติกุล

หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ. พญ. สมสงวน อัษญคุณ

หัวหน้าศูนย์เลสิค


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รศ. พญ. มลฤดี เอกมหาชัย

หัวหน้าศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. พญ. ไพลิน คงมีผล

หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่