กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

September 29, 2021

คลินิกหัวใจผู้สูงวัย จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564

29 กันยายน 2564 คลินิกหัวใจผู้สูงวัย จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจพริ้ว หรือ AF (Atrial fibrillation) ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจเต้นพริ้ว อาการโรคหัวใจที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ การตรวจรักษา และการตรวจคลื่นหัวใจด้วยเครื่อง EKG และพบหมอหัวใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ […]
September 9, 2021

อบรมการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบและการส่งมอบงานสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัทเอ็นเฮลท์ จัดอบรมการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบและการส่งมอบงานสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรประจำศูนย์ฯ โดยมีกิจกรรมสอนวิธีการอ่าน บาร์โค้ด ใบ certificate และการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยเชียงใหม่
September 3, 2021

โครงการ CMEx KM Day ครั้งที่ 1 /2564 “การจัดการความรู้…สู่การพัฒนานวัตกรรมองค์กร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จัดโครงการ CMEx KM Day ครั้งที่ 1 /2564 “การจัดการความรู้…สู่การพัฒนานวัตกรรมองค์กร” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ในทุกหน่วยงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้นำความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (tacit knowledge) และความรู้แบบรูปธรรม (explicit knowledge) มาปรับปรุง […]
October 27, 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจําปี 2563 โอกาสครบ 61 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระครูปัญญาวรคุณ หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้าตนหลวง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์
October 20, 2020

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ CMU STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (CMU STeP) เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ทดสอบความชอบด้านประสาทสัมผัส การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ  หนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ต่อยอดสู่งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   […]