กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

August 28, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

เนื้อหา : ผศ. นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ และรองผู้อำนวยการ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพ (ในบริบทของสังคมวัยชรา) เทคโนโลยีและโอกาสความ ร่วมมือกับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน
June 28, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพศูนย์ความเป็นเลิศฯ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพศูนย์ความเป็นเลิศฯ สู่การรองรับคุณภาพขั้นก้าวหน้า บนพื้นฐานค่านิยม CQIT โดยมี ผศ. นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมกล่าวถึงผลงาน 1 ปีที่ผ่านมาของศูนย์ความเป็นเลิศฯ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ Gassan Khuntan Golf & Resort
June 25, 2018

ต้อนรับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มอบหมายให้อาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ ตันประเวช หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อาจารย์นายแพทย์ณัทวุฒิ เฮงจีระจรัส รองหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คุณนิภา ภู่ปะวะโรทัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประกอบการด้านผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและผู้ที่สนใจในการดูแลผู้สูงอายุ  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
June 25, 2018

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 3 เรื่อง “เบาหวานกับโรคไต”

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 3 เรื่อง “เบาหวานกับโรคไต”เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 7.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กิจกรรมภายในงานพบกับการบรรยายความรู้เรื่อง ความดันโลหิตสูง โดยอ.นพ.ตุล ชัยกิจมงคล อายุรแพทย์ […]
May 24, 2018

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้จัดกิจกรรม “เสวนาประชาชน รู้ทันโรคสมองเสื่อม” ภายในงานมีการเสวนาจาก นพ.สุรัตน์ ตันประเวช (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคประสาทและสมอง) ร่วมกับ นพ.พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว), พร้อมทั้งมีกิจกรรมกระตุ้นสมอง โดยนางสาวพรพรรณ ธรรมศิลป์ (นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยจากศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) และปิดท้ายด้วย เทคนิคการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยนางวรวรรณ ทองสง […]