ประกาศทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)