ประกาศทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9 ) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ข้อที่ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถานศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 5 กรกฏาคม 2563 และทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกประการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)