กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

May 3, 2022

สมาคมเภสัชกรโรงพยาบาล เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา GMC

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สมาคมเภสัชโรงพยาบาล (ประเทศไทย) โดยภญ.วิชชุนี พิตรากูล (ผู้เยี่ยมสำรวจ) เยี่ยมสำรวจงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา โดยมีกิจกรรมนำเสนอระบบยาของโรงพยาบาลของกลุ่มงานเภสัชกรรม การเยี่ยมประเมินในหน่วยงานเภสัชกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบยา เช่น งานบริการผู้ป่วยนอกงานบริการผู้ป่วยใน ของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
November 16, 2021

CMEx จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ประจำปี 2564

  12 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น” เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงสาเหตุและอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย และมีความรู้ความเข้าใจวิธีป้องกัน การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการอบรม วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์)  
October 27, 2021

CMEx จัดอบรม “การยศาสตร์กับการทำงาน”

หน่วยพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จัดโครงการ “การยศาสตร์กับการทำงาน” ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เกี่ยวกับหลักการในการควบคุม และป้องกันด้านการยศาสตร์ ให้บุคลากรสามารถดูแลตัวเอง ลดและป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 และ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น […]
September 9, 2021

อบรมการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบและการส่งมอบงานสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัทเอ็นเฮลท์ จัดอบรมการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบและการส่งมอบงานสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรประจำศูนย์ฯ โดยมีกิจกรรมสอนวิธีการอ่าน บาร์โค้ด ใบ certificate และการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยเชียงใหม่
March 19, 2021

CMEx จัดโครงการประเมินสมรรถนะเชิงเทคนิคพยาบาลวิชาชีพ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปี 2564 การประเมินสมรรถนะเชิงเทคนิค (Common Technical Competency) พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การให้อาหารทางสายยางทางจมูก,การสวนคาสายสวนปัสสาวะ และ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เพื่อเกิดการนิเทศทางการพยาบาล สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร และลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนในการทำหัตถการทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอกอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ […]