กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

October 7, 2020

CMEx จัดอบรม “การช่วยชีวิตเบื้องต้น BLS และทีมช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน RRT”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การช่วยชีวิตเบื้องต้น BLS และทีมช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน RRT” สำหรับบุคลากรศูนย์ฯ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 60 ท่าน จาก ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์เลสิค ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ และคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จากทั้ง 3 อาคาร เพื่อให้บุคลากรศูนย์ฯ มีความรู้การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และทบทวน ฝึกซ้อมทีมของ […]
August 24, 2020

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Excellent Successor)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Excellent Successor) ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Excellent Successor) ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ […]
August 11, 2020

การตรวจเยี่ยมและประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification – DSC) การรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี เลสิคและ PRK จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

“ศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification – DSC) การรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี เลสิคและ PRK จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เลสิค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา […]
August 8, 2020

โครงการการสัมมนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปี 2563 “We are CMEx สานสัมพันธ์ นำสู่ HA ขั้น 3” วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

โครงการการสัมมนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปี 2563 “We are CMEx สานสัมพันธ์ นำสู่ HA ขั้น 3” วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟคลับ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมในการ – กิจกรรมนำเสนอระบบสำหรับการเตรียมตัวการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ขั้น […]
June 18, 2020

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพ ความรู้พื้นฐานมาตรฐาน HA”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพ ความรู้พื้นฐานมาตรฐาน HA” ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดอบรมวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 และรุ่นที่ 2 จัดอบรมวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้พนักงานสามารถนำแนวคิดและปรัชญาคุณภาพสู่การปฏิบัติงานประจำ สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีและสนุกกับงานพัฒนาคุณภาพ