หน่วยพัฒนาคุณภาพ

4

ยุทธศาสตร์ IWISH Med CMU

3

Hospital Profile Direct

2

Hospital Profile (Work Systems)

5

2P Safety Goals

Untitled

Hospital Risk ศูนย์ความเป็นเลิศฯ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

 • Download เอกสารการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพความรู้พื้นฐานมาตรฐาน HA"

 • Download เอกสารประกอบการอบรม CMEx Personality โครงการสัมมนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปี 2563 (วันที่ 9 สิงหาคม 2563)

 • ตารางการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) โดย คณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพและเยี่ยมสำรวจภายใน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

 • ขอเชิญบุคลากร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพ ความรู้พื้นฐานมาตรฐาน HA"
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น.

  รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น.

  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

 • แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศฯทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จะได้มีการสำรวจการล้างมือของบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2563

 • คณะกรรมการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน ขอสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ประจำปี 2563 โดยจะส่งแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบของ QR code ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนะนำให้ผู้รับบริการ Scan QR code เพื่อ ตอบแบบประเมินทุกครั้งหลังรับบริการ

 • เอกสารออนไลน์

  นโยบายพัฒนาคุณภาพ

  คู่มือ/มาตรฐาน/แนวปฎิบัติ