วิดีโอแนะนำศูนย์ฯ

ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้วยการตรวจวินิจฉัย SPECT/CT scan คือ สแกนกระดูก (Bone scan) , สแกนต่อมไทรอยด์ (Thyroid scan) , สแกนต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid scan) , สแกนทั้งตัวด้วย I-131 ในผู้ป่วยมะเร็งทไรอยด์ชนิด well differentiate , MUGA เพื่อดูการบีบตัวและปริมาตรของห้องหัวใจ , การตรวจไข (Renal Scan) , สแกนตับและทางเดินน้ำดี (Hepatobiliary scan) , การตรวจมะเร็ง โดยใช้ I-131 MIBG,Ga-67 และ Octreoscan

ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน คือ หนึ่งเดียวในภาคเหนือ ด้วยการทุ่มซื้อเครื่อง CT และ Cyclotron ด้วยมูลค่า 230 ล้าน โดยไม่หวังกำไรใดๆ ขอเพียงแค่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการดูแลรักษา 12 ล้านบาทต่อปี หรือ 1 ล้านบาทต่อปี แต่การจะเข้าใช้บริการต้องผ่านการหารือกับแพทย์ก่อน เพื่อคัดกรองและวินิจฉัยอาการของโรคก่อน

มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก เพื่อก้าวที่ภาคภูมิและก้าวสู่ความต้องการของประชาชนในปี 2558 ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษา การให้บริการ ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ส่งแพทย์ไปเรียนต่อต่างประเทศ พร้อมปรับรูปแบบโรงพยาบาลให้เทียบเท่าเอกชน

การให้บริการ

PET/CT (เพทซีที)

เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกันของเครื่อง PET (Positron Emission Tomography) และเครื่อง CT (Computed Tomography) ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยภาพถ่ายที่ได้จากเครื่อง PET ซึ่งแสดงถึงการทำงานในระดับเมตาบอลิสมของเซลล์จะถูกนำมารวม (fusion) กับภาพถ่ายทางกายภาพที่ได้จากเครื่อง CT ทำให้การตรวจนั้นมีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จาก PET มีความแตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งเรารู้จักกันดี เช่น การตรวจด้วย ultrasound, CT และ MRI ที่ส่วนใหญ่จะแสดงเพียงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค การตรวจด้วย PET เป็นการถ่ายภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสีที่สลายตัวให้โพสิตรอน (positron) สารเภสัชรังสีเหล่านี้จะสัมพันธ์และแสดงถึงขบวนการทางชีววิทยาต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เราสามารถตรวจขบวนการเผาผลาญ (metabolism) ของเซลล์ และสามารถติดตาม ตรวจวัด ประเมิน และวิเคราะห์ การทำหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆ ในระดับเซลล์เมตาบอลิ-สม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น

การตรวจด้วย PET/CT scan ในโรคมะเร็ง จะมีความไวและประสิทธิภาพสูงในการตรวจมะเร็งชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ(Head and Neck Cancer)
 • มะเร็งปอดชนิดNon-small cell (Non-Small Cell Lung Cancer; NSCLC)
 • ก้อนในปอด(Single pulmonary nodule)
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง(Lymphoma)
 • มะเร็งผิวหนัง(Melanoma)
 • มะเร็งต่อมไทรอยด์(Thyroid Cancer)
 • มะเร็งหลอดอาหาร(Esophageal Cancer)
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่(Colorectal Cancer)
 • มะเร็งเต้านม(Breast Cancer)
 • มะเร็งปากมดลูก(Cervical Cancer)
 • มะเร็งรังไข่(Ovarian Cancer)
 • มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆซึ่งยังไม่ทราบต้นกำเนิด(Cancer of Unknown Origin; CUP)

SPECT/CT (สเปคซีที)

SPECT/CT scan เป็นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคต่างๆ สามารถถ่ายภาพเพื่อตรวจหาความผิดปกติได้ดี แต่ภาพที่ได้อาจไม่สามารถบอกตำแหน่งความผิดปกติได้ชัดเจนนัก เราจึงต้องใช้เครื่อง CT scan มาช่วยในการถ่ายภาพและสร้างภาพ เพื่อช่วยบอกตำแหน่งของพยาธิสภาพได้แม่นยำยิ่งขึ้น เช่นการตรวจต่อมพาราไทรอยด์ หรือการตรวจทางด้านมะเร็ง การตรวจแบบนี้เรียกว่าสเปคซีที ซึ่งสามารถทำได้ภายในครั้งเดียวกันเนื่องจากเครื่องมือรุ่นใหม่ๆได้มีการรวมเอาเครื่อง SPECT scan และ CT scan มาไว้ในเครื่องเดียวกัน

การให้บริการ SPECT/CT (สเปคซีที)
 • 1.สแกนกระดูก (Bone scan)
 • 2.สแกนต่อมไทรอยด์ (Thyroid scan)
 • 3.สแกนต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid scan)
 • 4.MUGA เพื่อดูการบีบตัวและปริมาตรของห้องหัวใจ
 • 5.การตรวจไต (Renal scan)
 • 6.สแกนตับและทางเดินน้ำดี (Hepatobiliary scan)
 • 7.การตรวจมะเร็ง โดยใช้ I-131 MIBG, Ga-67 และ Octreoscan
 • 8. สแกนทั้งตัวด้วย I-131 ในผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ชนิด well differentiate

ไซโคลตรอนทางการแพทย์ (MEDICAL CYCLOTRON)
ไซโคลตรอน คือ เครื่องผลิตสารกัมมันตรังสีโดยการเร่งอนุภาคโปรตอน (p) หรือ ดิวเทอรอน (d) ให้มีพลังงานเพียงพอที่จะเข้าสู่นิวเคลียสของธาตุเป้าหมาย เกิดการเพิ่มจำนวนโปรตอนหรือเพิ่มจำนวนโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสเปลี่ยนแปลงให้ธาตุเป้าหมายกลายเป็นธาตุกัมมันตรังสี ในทางการแพทย์สากัมมันตรังสีที่ผลิตโดยเครื่องไซโคลตรอนมักจะเป็นไอโซโทปที่ให้รังสีโพซิตรอน นำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยด้วยเพทสแกน ที่นิยมใช้ได้แก่ ฟูลออรีน-18 (F-18) คาร์บอน-11 (C-11) ไนโตรเจน-13 (N-13) และ ออกซิเจน-15 (O-15)

อัตราค่าบริการ
การตรวจ PET/CT scan ราคาปกติอยู่ที่ครั้งละ 50,000 บาท
สำหรับข้าราชการจะมีสิทธิเบิกการรักษาตามระเบียบกรมบัญชีกลาง ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-94-9790

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อศูนย์เพทซีที และไซโคลตรอน ได้ในเวลา

 • จันทร์ - ศุกร์08.00 น. - 17.00 น.

ในวันและเวลาราชการ


 • ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนน สิโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • 053-934790

 • 053-934789

 • petct.cmu@gmail.com