บริการของศูนย์ความเป็นเลิศ

บริการของศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์ด้วย เทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยและการบริการแบบครบวงจรด้านต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาและบริการอย่างยอดเยี่ยม โดยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เปิดให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (Thai Traditional and Complementary Medicine Center)
2. ศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Lasik Center)
3. ศูนย์สุขภาพสตรี (Women Health Center)
4. ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน (PET/CT & Cyclotron Center)
5. ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medical Center)
6. ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ (Sleep Disorders Center)
7. คลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (OPD CMEx)
8. ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร (CMEx Fertility Center)