ภาวะแทรกซ้อนในโรคอ้วน
August 15, 2018
ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ เปิด ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (รุ่นที่ 1)
August 23, 2018

อัตราการตายในโรคอ้วน

จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2552 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก 57 การศึกษารวมผู้เข้าร่วมการศึกษาเกือบ 9 แสนรายซึ่งส่วนมากเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนที่อาศัยในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือพบว่า คนอ้วนมีอายุขัยสั้นกว่าคนที่ไม่อ้วน โดยผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 30-35 กก./ตร.ม. จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 2-4 ปี ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 40-50 กก./ตร.ม. จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 8-10 ปี และพบว่าอัตราการตายจากทุกสาเหตุต่ำสุดในกลุ่มผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายในช่วง 22.5-25 กก./ตร.ม.นั่นคือ คนที่มีรูปร่างสมส่วนไม่อ้วนจะมีอายุขัยยืนยาวที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *