โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 3 เรื่อง “เบาหวานกับโรคไต”

โครงการ ฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 3 เดือน) ประจำปี 2561
May 30, 2018
ต้อนรับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
June 25, 2018

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 3 เรื่อง “เบาหวานกับโรคไต”

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 3 เรื่อง เบาหวานกับโรคไตเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 7.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กิจกรรมภายในงานพบกับการบรรยายความรู้เรื่อง ความดันโลหิตสูง โดยอ.นพ.ตุล ชัยกิจมงคล อายุรแพทย์ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ บรรยายความรู้เรื่อง โรคไตจากเบาหวาน โดยผศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ อายุรแพทย์โรคไต ภาคอายุรศาสตร์ และบรรยายความรู้ เรื่อง เบาหวานและภาวะแทรกซ้อน โดยอ.นพ.ณัทวุฒิ เฮงจีระจรัส อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเบาหวาน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *