โครงการ ฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 3 เดือน) ประจำปี 2561

โครงการดีๆ ฟรีทั้งงาน ส่งเสริมสุขภาพ ทักษะการดูแลตัวเองสำหรับ “ผู้ป่วยเบาหวาน”
May 30, 2018
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะในการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ 3 เรื่อง “เบาหวานกับโรคไต”
June 25, 2018

โครงการ ฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 3 เดือน) ประจำปี 2561

 

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

SEC Program by GMC ( Senior Excellent Care Program by Geriatric Medical Center )

หลักสูตร 3 เดือน ประจำปี 2561 เริ่มเปิดอบรมระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2561– มกราคม 2562

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีทัศนะคติที่ดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสม

 

ระยะเวลาในการอบรม 

3 เดือน  หรือ 420 ชั่วโมง

 

จำนวนผู้เข้าอบรม 

รุ่นละ  30  คน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศหญิงไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
 3. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 4. ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 5. ไม่เป็นผู้ต้องโทษทางอาญา

 

ค่าลงทะเบียน  25,000  บาท/คน

 • มีชุดยูนิฟอร์ม + อุปกรณ์การเรียนให้ฟรี
 • สอนโดยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จบแล้วได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จบแล้วมีโอกาสได้รับงานดูแลผู้สูงอายุที่มีในเครือข่าย

 

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หลักฐานการประกอบการสมัครที่ส่งมา

 • ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  1 ฉบับ
 • รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ เป็นภาพสี ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาหรือใบระเบียนถาวร (Transcript) ที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือ คลินิกทั่วไป จำนวน 1 ฉบับ

 

ยื่นใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ชั้น 3  ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

หรือส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 444 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

(วงเล็บมุมซองล่างขวา ว่าสมัครโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ)

โทรศัพท์ 053-920613  เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561

 

 

ผู้สำเร็จหลักสูตรจะได้รับการบรรจุในรายชื่อฐานข้อมูลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ของ

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *