การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ของอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

งานแถลงข่าวประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์ มช.
December 27, 2021
GMC เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)
February 8, 2022

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นที่ 2 อย่างต่อเนื่อง ของอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรองสถานพยาบาลขั้นที่ 2 และผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 2 ซึ่งมีการขยายระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 24 พฤศจิกายน 2565 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อันจะเป็นประโยชน์และเพื่อความปลอดภับของผู้รับบริการของโรงพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *