คลินิกหัวใจผู้สูงวัย จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564

อบรมการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบและการส่งมอบงานสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
September 9, 2021
มะเร็งเต้านมเรื่องผู้หญิงที่ควรรู้
October 7, 2021

คลินิกหัวใจผู้สูงวัย จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564

29 กันยายน 2564 คลินิกหัวใจผู้สูงวัย จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจพริ้ว หรือ AF (Atrial fibrillation) ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจเต้นพริ้ว อาการโรคหัวใจที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ การตรวจรักษา และการตรวจคลื่นหัวใจด้วยเครื่อง EKG และพบหมอหัวใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ คลินิกหัวใจผู้สูงวัย ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *