อบรมการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบและการส่งมอบงานสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

โครงการ CMEx KM Day ครั้งที่ 1 ปี 2564
7 September 2021
คลินิกหัวใจผู้สูงวัย จัดกิจกรรม วันหัวใจโลก ประจำปี 2564
29 September 2021

อบรมการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบและการส่งมอบงานสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัทเอ็นเฮลท์ จัดอบรมการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบและการส่งมอบงานสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรประจำศูนย์ฯ โดยมีกิจกรรมสอนวิธีการอ่าน บาร์โค้ด ใบ certificate และการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทาลัยเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *