โครงการ CMEx KM Day ครั้งที่ 1 /2564 “การจัดการความรู้…สู่การพัฒนานวัตกรรมองค์กร”

LASIK – ยาเเละวิธีหยอด(EN)
August 27, 2021
โครงการ CMEx KM Day ครั้งที่ 1 ปี 2564
September 7, 2021

โครงการ CMEx KM Day ครั้งที่ 1 /2564 “การจัดการความรู้…สู่การพัฒนานวัตกรรมองค์กร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จัดโครงการ CMEx KM Day ครั้งที่ 1 /2564 “การจัดการความรู้…สู่การพัฒนานวัตกรรมองค์กร” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ในทุกหน่วยงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้นำความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (tacit knowledge) และความรู้แบบรูปธรรม (explicit knowledge) มาปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้นั้นๆ กับงานของตน จนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเป็นนวัตกรรมภายในหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้คัดเลือกนวัตกรรมที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพื่อประกวดในระดับต่อไป  โดยกิจกรรมภายในงาน CMEx KM Day 2021 มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม 15 ผลงาน จาก 13 หน่วยงาน และการประกวดการนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ในสังกัด โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเลิศทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ร่วมด้วย อ.นพ.ณัทวุฒิ เฮงจีระจรัส แพทย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 

ราวัลชนะเลิศ

ผลงาน “Zip Lock Safe Line”

จากทีม หอผู้ป่วยใน ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน “Breast self Best care”

จากทีม ศูนย์สุขภาพสตรี

ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผลงาน “Lab sheet”

จากทีม หน่วยปฏิบัติการชันสูตร

ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ 3 รางวัล และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทีมที่เข้าร่วมส่งผลงานประกวด เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมรพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *