คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ CMU STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

CMEx จัดอบรม “การช่วยชีวิตเบื้องต้น BLS และทีมช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน RRT”
October 7, 2020
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจําปี 2563 โอกาสครบ 61 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
October 27, 2020

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ CMU STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (CMU STeP) เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ทดสอบความชอบด้านประสาทสัมผัส การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ  หนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ต่อยอดสู่งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

     ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เป็นองค์กรที่อยู่ในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศกับผู้สูงวัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการที่ทันสมัยและครบวงจร ผสมผสานการดูแลที่ผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว ในระดับมาตรฐานสากลประกอบกับในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคมของสหประชาชาติ (SDGs) ด้านยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมด้านอาหารสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก “ด้านนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ ระบบการจัดการดูแลสังคมผู้สูงอายุ  ด้วยการสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ มช. จึงได้ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. จัดตั้งหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค  (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ขึ้น เพื่อเป็นส่วนในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาชั้นนำในการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีความร่วมมือระหว่างคณะต่างๆในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้”

     ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ประมาณ 7,500 คนต่อเดือน หรือประมาณ 90,000 คนต่อปี และมีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ความร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ในการจัดตั้งหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค(SCTU)  ในครั้งนี้ จะมีการทดสอบความชอบและการยอมรับนวัตกรรมอาหาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุที่คิดค้นโดยนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มช. และรวมถึงให้บริการทางวิชาการในการทดสอบอาหารผู้สูงอายุ เราได้สนับสนุนการหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อทดสอบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร และได้รับความร่วมมือจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ในการสนับสนุนการนำผลงานการวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการทดสอบสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก”

 

     ผศ. ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่า “ หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) จะเป็นศูนย์สำหรับทดสอบความชอบด้านประสาทสัมผัส (รูป กลิ่น รส เนื้อสัมผัส) และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ โดยมีการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูง โดยจะเป็นส่วนสนับสนุนให้การศึกษานวัตกรรมด้านอาหารผู้สูงอายุ ดำเนินการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส และเอื้อให้งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยและผู้ประกอบการด้านอาหารมั่นใจได้ว่าจะได้ข้อมูลด้านความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถนำไปใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดเพื่อต่อยอดงานวิจัยในเชิงธุรกิจได้อีกด้วย  และผู้ทดสอบสูงวัยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ภายใต้ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จึงมั่นใจในความปลอดภัย

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “หน่วยทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผู้สูงอายุที่ยังคงคุณค่าด้านสารอาหาร ที่สร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคทั้งด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส รวมถึงร่วมพัฒนาอาหารเฉพาะทางแก่ผู้สูงอายุ เช่น เพิ่มประสิทธิภาพในการกลืน การป้องกันการสำลักอาหาร ซึ่งถือเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ  จึงเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงป้องกัน การรักษาพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิต และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในผู้สูงอายุ  การดำเนินการศึกษานวัตกรรมด้านอาหารผู้สูงอายุ จึงเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย วิชาการ และส่งผลต่อเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ตามวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนต่อไป

     หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) อยู่บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยพิธีเปิดจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และ หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (SCTU) ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสภาหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้  ซึ่งจัดให้มีการทดสอบอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ผ่านการขยายขนาดกำลังการผลิตพร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งมีการจัดบูธผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ทดสอบเบื้องต้น อาทิ ไก่กระดูกดำตุ๋นยาจีน, ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาสำหรับผู้สูงอายุ, ผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่เย็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบาก ,เส้นไข่ขาว และเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอื่นๆอีกมากมาย โดยคาดว่าในอนาคตจะมีการนำผลงานวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU)

053-948232 (ในวัน-เวลาราชการ) หรือ 093-469-6595

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *