CMEx จัดอบรม “การช่วยชีวิตเบื้องต้น BLS และทีมช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน RRT”

3อ. 3ย. เพื่อผู้สูงวัยหัวใจแข็งแรง
October 1, 2020
คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และ CMU STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
October 20, 2020

CMEx จัดอบรม “การช่วยชีวิตเบื้องต้น BLS และทีมช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน RRT”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จัดโครงการอบรม “การช่วยชีวิตเบื้องต้น BLS และทีมช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน RRT” สำหรับบุคลากรศูนย์ฯ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 60 ท่าน จาก ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตรอน ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์เลสิค ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ และคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ จากทั้ง 3 อาคาร เพื่อให้บุคลากรศูนย์ฯ มีความรู้การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และทบทวน ฝึกซ้อมทีมของ Rapid Respond Team: RRT

โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์จาก ทีมคณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ นำโดย พยาบาลวิชาชีพพรรณรัตน์ บุญโถ วิทยากรบรรยาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *