โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Excellent Successor)

คำแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ
August 21, 2020
หรือไม่ นอนไม่หลับ….ภัยเงียบทำให้เกิดโรค ความดัน เบาหวาน หัวใจ
August 31, 2020

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Excellent Successor)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Excellent Successor) ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับหัวหน้างาน (CMU Excellent Successor) ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างานในอนาคตของบุคลากรสายปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *