การตรวจเยี่ยมและประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification – DSC) การรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี เลสิคและ PRK จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

โครงการการสัมมนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ประจำปี 2563 “We are CMEx สานสัมพันธ์ นำสู่ HA ขั้น 3” วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563
August 8, 2020
ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม
August 21, 2020

การตรวจเยี่ยมและประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification – DSC) การรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี เลสิคและ PRK จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

“ศูนย์เลสิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification – DSC) การรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี เลสิคและ PRK จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เลสิค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *