ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

การวินิจฉัย โรคอ้วน
August 28, 2018
การดูแลรักษาโรคอ้วน
August 30, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

เนื้อหา : ผศ. นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ และรองผู้อำนวยการ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพ (ในบริบทของสังคมวัยชรา) เทคโนโลยีและโอกาสความ ร่วมมือกับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *