ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ เปิด ฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (รุ่นที่ 1)
August 23, 2018
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
August 28, 2018

การวินิจฉัย โรคอ้วน

โรคอ้วน คือโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับพลังงานมากเกินกว่าพลังงานที่ใช้ไป ทำให้ร่างกายมีการสะสมไขมันปริมาณมากกว่าปกติ วิธีการวินิจฉัยโรคอ้วนที่ดีที่สุด คือการวัดปริมาณไขมันในร่างกายโดยจะใช้ค่าร้อยละไขมันในร่างกายที่มากกว่า 20 ในเพศชาย หรือมากกว่า 30 ในเพศหญิง แต่วิธีดังกล่าวทำได้ยากต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในปัจจุบันใช้เฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น ในทางปฏิบัตินิยมใช้ดัชนีมวลกายแทน เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับปริมาณไขมันในร่างกาย และสามารถทำได้ง่ายกว่าการวัดปริมาณไขมันในร่างกาย จึงนิยมใช้ค่าดัชนีมวลกายมาประเมินและแบ่งระดับโรคอ้วน

 

 

ระดับ

ค่าดัชนีมวลกาย (นานาชาติ)
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ค่าดัชนีมวลกาย
(ประชากรเอเชีย)
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค*

เมื่อเส้นรอบเอวปกติ

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค*

เมื่อเส้นรอบเอวสูงกว่าปกติ**

น้ำหนักตัวต่ำ

น้ำหนักตัวปกติ

น้ำหนักเกิน

อ้วนระดับ1

อ้วนระดับ2

อ้วนระดับ3

  <18.5

18.5-24.9

25.0-29.9

30.0-34.9

35.0-39.9

≥40.0

<18.5

18.5-22.9

23.0-24.9

25.0-29.9

≥30

ปกติ

ปกติ

เพิ่มขึ้น

สูง

รุนแรง

รุนแรงมาก

ปกติ

ปกติ

สูง

รุนแรง

รุนแรง

รุนแรงมาก

การแบ่งระดับโรคอ้วน โดยใช้ค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และการเกิดโรคร่วม

*โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง

**ประชากรในทวีปอเมริกาใช้ค่าเส้นรอบเอว  ≥ 102 ซม.ในเพศชาย  และ  ≥ 88 ซม.ในเพศหญิง

**ประชากรในทวีปยุโรปใช้ค่า ≥ 94 ซม.ในเพศชาย และ > 80 ซม.ในเพศหญิง

**ประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย และจีน ใช้ค่า 90 ซม.ในเพศชาย และ80 ซม.ในเพศหญิง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *