ระบบจัดส่งยาทางไปรษณีย์
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


1. ยาที่ท่านใช้ในปัจจุบันตรงกับข้อใดดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ยาฉีด ยกเว้น Prolia®, Zoledronate, Aclasta®
ยาแช่เย็น
ยาน้ำ
ยาบรรจุขวดแก้ว
ยาหยอดตา/หูที่ต้องแช่เย็น
 • CD-Oph® eye drop
 • Xalacom® eye drop
 • Xalatan® 0.005% eye drop
 • Lanotan® 0.005% eye drop
 • Taflotan-S® 0.0015% eye drop
 • Chlor-Oph® 0.5% eye drop
 • Sodium chloride 5% eye drop
 • Phenylephrine 10% eye drop
 • Ephredrine 0.5% nasal drop
ยาเคมีบำบัด
 • Capecitabine Tab 500 mg (Xeloda®)
 • Hydroxyurea Cap 500 mg (Hydrea®)
 • Cyclophosphamide Tab 50 mg (Cycloxan®)
 • Methotrexate Tab 2.5 mg (Emtraxate®)
 • Tegafur 20 mg, Gimeracil 5.8 mg, Oteracil K 19.6 mg (TS-ONE® capsule)
ยาที่มีสารเสพติด
 • Morphine (Kapanol® cap 20 mg, MST continus® tab 10 mg, MST continus® tab 30 mg, Morphine solution, Morphine tab IR 10 mg)
 • Oxycodone (Oxycodone® CR Tab 10 mg, Oxycodone® CR Tab 10 mg)
 • Fentanyl (แผ่นแปะ)
ยานอนหลับที่มีรายชื่อต่อไปนี้
 • Alprazolam (Alprazolam® Tab 0.25 mg, Alprazolam® Tab 0.5 mg)
 • Zolpidem (Zolpidem® Tab 10 mg)
Hydralazine (รับประทาน 7 เม็ด / วัน)
ยาแผนไทย
ยาแผนจีน
ยามีเหลือใช้น้อยกว่า 10 วัน
ขอคำร้องก่อนวันนัด Refill ยา 10 วัน
มีการปรับยาระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มี